Cumpré y cunvalidé online la chertes de viac

La chertes de viac dla südtirolmubiltà ie ënghe da giapé tl online-ticketshop

Per na cherta de viac online ëis mé de bujën de doi cosses: vosc fonin y l’app dla südtirolmubiltà. Tl online-ticketshop abinëis la cherta de viac che adurvëis per vosc viac. Nsci pudëis furné ncantëur te dut l Südtirol coche ulëis cun la curiera y la ferata y sëis for mubii.

Chësta chertes de viac ie da pudëi cumpré online:

 • Cherta de viac singula regiunela
 • Cherta de de viac singula per la zità
 • Cherta de viac per l di te zità
 • Chertes per la furnadoies dl Renon y dla Mendula
 • Chertes per la furnadoies dla Mendula
 • Chertes per Nightliner
 • Mobilcard
 • Cherta de viac per n di cun la roda
 • Chertes de n di per la Euregio 2 plus

Nsci funziunea l online-ticketing

Cumpré la cherta de viac online

Chirëde ora tl ticketshop (icona lila sun l’app dla südtirolmubiltà) la cherta de viac che ulëis. Dé sëura l inuem dl tituler dla cherta y l numer de chertes de viac dejidrà. L paiamënt vën fat tres cherta de credit dajan sëura i dac curespundënc.

Prëibel metëde verda: Per cumpré na cherta de viac singula regiunela iel pra la crissa di orares n iede da dé sëura l viac o la trassa che n uel furné. Les chertes é coliades al aparat olache i les ëis cumprades y vel alplü dui mëisc da canche ares é gnüdes cumprades.

Nsci vëniel cunvalidà

Canche n à cumprà la cherta de viac iela da udëi tla sëuravijion dla chertes de viac (icona “Ticket”). Dan che n pëia via ie la cherta de viac da cunvalidé online. Prëibel cunvalidé tlican l buton brum “cunvalidé”/”Entwerten”/”convalida”. Da chësc mumënt resultea l viac cunvalidà sciche “atif” y n possa furné.

Prëibel metëde verda: sce la cherta de viac cumpreda online vel per de plu viages tlechel na sëula cunvalidazion canche n mët man l viac. Pra duc i autri viages che vën do iel da ti mustré al sciafer dla curiera o al personal de cuntrol la cherta de viac cunvalideda online (= l “viac atif” te n cheder vërt).

Mustré la “cherta de viac ativa“

Canche n sënta ite tla curiera o tl cajo de n cuntrol iel da mustré ca l smartphone cun l “viac atif”. Prëibel tliché per chësc l’icona “barcode”. Na cherta de viac che vel y che ie cunvalideda recunescëis pervia dl cheder vërt y pervia dla denuminazion “viac atif”. L ie dat sëura l’ëura prezisa, canche la cunvalidazion ie unida fata y tan de tëmp che ie passà da chël mumënt.

Cun l buton brum “cuntrolé la validità” possa l sciafer dla curiera o l personal de cuntrol mo n iede verifiché la validità dl online ticket tres la grafica animeda.

Prëibel tenide cont che:

 • i pitli sot a 6 ani furnea debant y ne à nia de bujën de na cherta de viac.
 • per tò pea la roda o n cian de mesura mesana o granda ti mesuns de trasport publich adroven chertes de viac separat. Prëibel tenide cont de chësc nce canche cumprëis la chertes online! Tlo duta la nfurmazions n cont dl tò pea rodes o tieres.

Chësta chertes de viac ie da giapé tl online-ticketshop:

Cherta de viac singula regiunela
Per n viac singul o per na trassa cumbineda cun curiera y ferata.
Mo d'autra nfurmazions
Chertes de viac per la zità
Cherta de viac singula per viages cun la curiera tl raion dla zità o dl luech.
Mo d'autra nfurmazions
Chertes de viac per l Nightliner
Furné ncantëur segures de sada sëira.
Mo d'autra nfurmazions
Furnadoia y ferata dl Renon y furnadoia dla Mendula
Viages cun la ferata cun atmosfera particulera.
Mo d'autra nfurmazions
Mobilcard per 1, 3 y 7 dis
Vacanzes tl Südtirol: Tulëve liede dal auto!
Mo d'autra nfurmazions
Cherta de viac per n di cun la roda
Ulëis‘a tò pea la roda? Chësc ie da savëi.
Mo d'autra nfurmazions
Cherta per n di Euregio 2 plus
Ncantëur cun la curiera y la ferata: tl Südtirol, tl Tirol y tl Trentin.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.