Na cherta de viac – truepa pusciblteies

Cun la curiera, la ferata o la roda – for de viac tl respet dla natura

La vacanzes tl Südtirol ie na ucajion per se tò liede dal auto. Curieres, ferates y n valguna furnadoies te mëina (belau) dloncora, y nce cun la roda se lascel espluré scialdi bën cuntreda y cultura. Chertes de viac saurides a n priesc fis nviëia a se nuzé di mesuns de trasport publics aldò dl bujën y a cumbiné vel’ jita cun na lingia de bela ufiertes.

Mubiltà publica: danora la nfurmazions plu mpurtantes
  • Duc i mesuns de trasport publich tl Südtirol ie pert dl sistem de trasport ntegrà südtirolmubiltà. Tlo leprò toca la curieres de zità, chëles regiuneles y i citybus, la furnadoies sun l Renon, sun Kohlern, su a Mölten, Vöran y Meransen, la ferata a scines strëntes dl Renon, la furnadoia sun la Mendula y la ferates regiuneles y regiuneles-express tl Südtirol y tl Trentin.
  • Uni cherta de viac ie da cunvalidé dan uni viac. La chertes de viac südtirolmubiltà ie da giapé coche cherta contactless o coche cherta de viac cun vëta magnetica.
  • I mutons/La mutans sot a sies ani furnea debant y ne à nia de bujën de na cherta de viac.
  • La pucaja y ogec vën traspurtei debant.
  • Tò pea la roda ne ie nia debant: na cherta de viac per dut l di per la roda costa 7 euro. Sce l ie lerch iel puscibl tò pea la roda tla ferates regiuneles, ntant sce, possen tla curieres regiuneles mé tò pea la roda a na maniera scialdi limiteda y te caji singuli; la linies dla curiera curespundëntes ie senialedes aposta sun la tabeles di orares. Pra n valguna furnadoies (Kohlern, Mölten, Vöran, Meransen) iel tarifes extra.
  • Tò pea tieres: pitli cians y cians per i vierces possa furné debant, per cians mesans y granc iel de bujën de cumpré na cherta de viac singula o na mobilcard junior (cherta per n di o per de plu dis). Ti mesuns dl trasport publich muessa i cians unì tenii pra la corda y avëi n musel. Pra n valguna furnadoies iel tarifes extra per i tieres.
sculé / studënt ≤ 27 Jahre
adult ≥ 16 ani
ghest
un n viac
un n di
de plu dis
plu de 30 dis
la Euregio
tl Südtirol
te n stat dla UE o tla Svizera
dedora dla UE
Mobilcard
Vacanzes tl Südtirol: lascia a cësa l auto!
Detai sun la cherta de viac
Priesc
da 20 - 45 Euro
Validità
1, 3 o 7 dis
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
museumobil Card
Ti cherta de viac combi: se goder la cuntreda, viver la storia y la cultura
Detai sun la cherta de viac
Priesc
da 55 a 65 Euro
Validità
3 o 7 dis
Cun leprò
90 museums y culezions
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
bikemobil Card
Atifs tl Südtirol: sportifs dloncora cun curiera, ferata y roda.
Detai sun la cherta de viac
Priesc
30 Euro
Validità
1 di
Cun leprò
roda de mprëst
Mesun de trasport
Roda Ferata Curiera Furnadoia
Cherta per n di cun la roda
Ulëis tò pea la roda? Pona iel da mëter verda sun n valguna cosses.
Detai sun la cherta de viac
Priesc
7 Euro
Da giapé
lueges de venduda, automac, online
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Nightliner
Ncantëur segures cun i cumpanies sada de nuet
Detai sun la cherta de viac
Priesc
3 - 5 Euro
Da giapé
Nightliner, online
Mesun de trasport
Curiera
Euregio 2 Plus
La cherta per n di per al plu 2 adulc y 3 mutons per dut l Südtirol – Tirol – Trentin
Detai sun la cherta de viac
Priesc
39 Euro
Da giapé
lueges de venduda, automac, curieres regiuneles, online
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Südtirol Guest Pass
Vacanzes tl Südtirol: dloncora per la zità y la cuntredes cun una na cherta de viac
Detai sun la cherta de viac
Da giapé
eserzizies rezetifs
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Cherta de viac de cunliamënt Südtirol per la ferates EC de DB / ÖBB
Tl Südtirol zënza auto y po' saurì tla destinazion de vacanza
Detai sun la cherta de viac
Priesc
5 Euro
Mesun de trasport
Ferata Curiera
Cherta de n di per la Svizera
Per na jita de n di dai ujins: Parch naziunel o Engiadina
Detai sun la cherta de viac
Priesc
11 o 22 Euro
Mesun de trasport
Curiera Furnadoia
Degun resultac
Ticketfinder
N cunsëi asvelt per té: tlo giapes la cherta de viac che passenea per té.
Mo d'autra nfurmazions
Lueges de venduda
Na cherta de viac ie n generel riesc ala man
Mo d'autra nfurmazions
Crissa orares
Ti trassa da A a B: duc i orares, duta la fermedes y duc i details.
Mo d'autra nfurmazions
App südtirolmubiltà
südtirolmubiltà per furné ncantantëur: duta la nfurmazions ala man.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.