Problems cun chertes de viac

Cie fé cun chertes de viac da defet?

L dërt al trasport sun i mesuns de trasport publics ie n generel mé dat cun na cherta de viac che vel y do che n à fat la cunvalidazion curespundënta.

Defet che n vëij

Sce na cherta de viac ie danejeda vijibilmënter muessen cumpré, dan fé l viac, na cherta de viac regulera.

Degun defet da udëi

Sce na cherta de viac ne à nia n dann che n vëij ma la ne va nia pervia de n defet tecnich y la ne possa perchël nia unì cunvalideda, velel chësta regules:

Südtirol Pass y Euregio Family Pass: Dan fé l viac iel da cumpré na cherta de viac regulera. N possa se damandé na copia debant y scencajo che l fossa defrënzies danter la tarifa dla cherta cumpreda y l Südtirol Pass possen se damandé la retuda dla defrënzia.

Chertes de viac scëmples: Dan fé l viac iel da cumpré na cherta de viac regulera. La cherta da defet vën barateda ora pra una dla lueges de venduda südtirolmubiltà per l valor curespundënt o restënt.

Südtirol Pass abo+, Südtirol Pass 65+, Südtirol Pass free: I/La passajires possa mpò fé l viac, i/les ti fej al savëi al personal dl mesun de trasport che l ie n defet y damanda debota na copia de si cherta d’abunamënt.

Chertes de viac scëmples, la chertes de n di per tò pea la roda y chertes de n di per viages cun la curieres de zità vel n l di dla prima cunvalidazion y possa unì nuzedes n chël di.

Mobilcard, museumobil Card, bikemobil Card y Südtirol Guest Pass: Sce una de chësta chertes ne pudëssa nia unì lieta pra la cunvalidazion pervia de n defet, possa l passajir/la passajira mpo mo se nuzé de chëla cherta n chël di per pò la mudé riesc pra una dla lueges de venduda südtirolmubiltà, te n ufize per l turism o tl eserzize de rezezion.

Defet dl njin de cunvalidazion

Sce n automat de cunvalidazion ne funzionëia nia o sce ti cherta de viac “vën magëda ite” pra la cunvalidazion, po te prions bel de l fé al savëi al sciafer dla curiera, al personal dla ferata o pra la purtela de servisc dla südtirolmubiltà (contact@suedtirolmobil.info) acioche l defet posse unì cumedà debota.
Sce te muesses fé na cherta de viac nueva pervia de n automat de cunvalidazion da defet vën l cost de chësta cherta retù. Prëibel scrijëde ora la l formuler curespundënt sun chësta plata web y njuté la cherta de viac.

Ticketfinder
N cunsëi asvelt per té: tlo giapes la cherta de viac che passenea per té.
Mo d'autra nfurmazions
Sistem tarifer y cunvalidazion dla chertes de viac
Nsci vala: cunvalidazion contactless y calculazion dla tarifa.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.