Ticketfinder

Tlo ie cumpededes su duta la chertes de viac dla südtirolmubiltà.

sculé / studënt ≤ 27 Jahre
adult ≥ 16 ani
ghest
un n viac
un n di
de plu dis
plu de 30 dis
la Euregio
tl Südtirol
te n stat dla UE o tla Svizera
dedora dla UE
Cherta de viac scëmpla
Per furné 1 n iede cun la curiera o la ferata o 60 menuc cun la curiera tl raion dl luech
Detai sun la cherta de viac
Priesc
almanco 1,50 Euro
Da giapé
Lueges de venduda, tla curieres, automac, online
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Chertes de viac per curieres de zità a Bulsan y a Maran
Plazes da parché l auto? Nia de bujën: furné saurì y a bon priesc ncantëur te duta la zità
Detai sun la cherta de viac
Priesc
4 Euro al di
Da giapé
tla curieres de zità, online
Da adurvé
mé curieres de zità a Bulsan y Maran
Mesun de trasport
Curiera
Nightliner
Ncantëur segures cun i cumpanies sada de nuet
Detai sun la cherta de viac
Priesc
3 - 5 Euro
Da giapé
Nightliner, online
Mesun de trasport
Curiera
Südtirol Pass
La cherta de viac saurida per duc: per duta la provinzia, per dut l ann
Detai sun la cherta de viac
Priesc
0,12 - 0 Euro/km
Da giapé
online
Cunvalidazion
Check-In/Check-Out
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Euregio Family Pass
La cherta de viac combi: furné ncantëur a bon priesc tl Südtirol y se nuzé de truepa ufiertes
Detai sun la cherta de viac
Priesc
0,10 - 0 Euro/km
Da giapé
online per families
Cunvalidazion
Check-In/Check-Out
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Südtirol Pass abo+
Scola, cumpanies, tëmp liede: la curiera y la ferata te mëina belau dloncora
Detai sun la cherta de viac
Priesc per n ann
20 o 150 Euro
Da giapé
online
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Südtirol Pass 65+
Ncantëur segures cun la curiera y la ferata: pudëi se muever ne ie nia na cuestion d'età
Detai sun la cherta de viac
Priesc per n ann
20, 75 o 150 Euro
Da giapé
Lueges de venduda
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Südtirol Pass business
Na bela ufierta per mprejes y culaburadëures
Detai sun la cherta de viac
Priesc
0,12 Euro/km
Da giapé
online
Cunvalidazion
check-in/check-out
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Südtirol Pass free
Mubiltà per duc: persones cun dejabiltà dal 74 % insù furnea debant
Detai sun la cherta de viac
Da giapé
persones cun dejabiltà
Cunvalidazion
Check-In/Check-Out, sce puscibl
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Euregio Ticket Students
Furné ncantëur cun flessibiltà y respet per l ambient tl Südtirol, Tirol y tl Trentin
Detai sun la cherta de viac
Chëuta per n ann
341,50 Euro
Da giapé
online
Südtirol
check-in
Trentin / Tirol
documënt da mustré ca
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Pass de scola
Cherta de viac: da cësa ala scola o tla istituzions prutejedes
Detai sun la cherta de viac
Priesc per n ann
20 Euro
Da adurvé
mé viac a scola o al'istituzion
Mesun de trasport
Curiera
Euregio 2 Plus
La cherta per n di per al plu 2 adulc y 3 mutons per dut l Südtirol – Tirol – Trentin
Detai sun la cherta de viac
Priesc
42,20 Euro
Da giapé
lueges de venduda, automac, curieres regiuneles, online
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Cherta per n di cun la roda
Ulëis tò pea la roda? Pona iel da mëter verda sun n valguna cosses.
Detai sun la cherta de viac
Priesc
7 Euro
Da giapé
lueges de venduda, automac, online
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Cherta de viac de cunliamënt Südtirol per la ferates EC de DB / ÖBB
Tl Südtirol zënza auto y po' saurì tla destinazion de vacanza
Detai sun la cherta de viac
Priesc
5 Euro
Mesun de trasport
Ferata Curiera
Furnadoies y ferata a scines strëntes dl Renon
L cunsëi speziel: ududes da marueia dala montes y tla montes
Detai sun la cherta de viac
Priesc
aldò dl mplant portamont
Da giapé
sun l post,online
Mesun de trasport
Ferata Furnadoia
Mobilcard
Vacanzes tl Südtirol: lascia a cësa l auto!
Detai sun la cherta de viac
Priesc
da 20 a 45 Euro
Validità
1, 3 o 7 dis
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
museumobil Card
Ti cherta de viac combi: se goder la cuntreda, viver la storia y la cultura
Detai sun la cherta de viac
Priesc
da 55 a 65 Euro
Validità
3 o 7 dis
Cun leprò
90 museums y culezions
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
bikemobil Card
Atifs tl Südtirol: sportifs dloncora cun curiera, ferata y roda.
Detai sun la cherta de viac
Priesc
30 Euro
Validità
1 di
Cun leprò
roda de mprëst
Mesun de trasport
Roda Ferata Curiera Furnadoia
Südtirol Guest Pass
Vacanzes tl Südtirol: dloncora per la zità y la cuntredes cun una na cherta de viac
Detai sun la cherta de viac
Da giapé
eserzizies rezetifs
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Cherta de n di per la Svizera
Per na jita de n di dai ujins: Parch naziunel o Engiadina
Detai sun la cherta de viac
Priesc
11 o 22 Euro
Mesun de trasport
Ferata Curiera
Degun resultac
Vacanzes y tëmp liede
Cun la curiera, la ferata o la roda – for de viac tl respet dla natura
Mo d'autra nfurmazions
Lueges de venduda
Na cherta de viac ie n generel riesc ala man.
Mo d'autra nfurmazions
Crissa orares
Ti trassa da A a B: duc i orares, duta la fermedes y duc i details.
Mo d'autra nfurmazions
App südtirolmubiltà
südtirolmubiltà per furné ncantantëur: duta la nfurmazions ala man.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.