Persone sedute in treno

Südtirol Pass free

Mubiltà per duc: Cherta de viac debant per persones cun dejabiltà

L Südtirol Pass free ie na cherta de viac persunela y eletronica cun chëla che n possa se nuzé debant di mesuns de trasport dla südtirolmubiltà y dla ferates regiuneles nchin Trënt. Se l damandé possa chësta persones, che ie residëntes tl Südtirol:

  • Persones sëurdes;
  • Persones cun na invalidità zevila dal 74 % insù (diagnosa dl coleghium di dutores di servijes locai dla medejina legala);
  • Persones cun na ceteguria de invalidità che aldò dla deliberazion dla Jonta provinziela n. 3755 di 09 d’utober 2000 ie parificheda a n degré de invalidità zevila dl 100 %;
  • Persones, che per na dejabiltà fisica permanënta, ne ie nia bones de fé la cunvalidazion.

L Südtirol Pass free ne possa nia unì nuzà per tò pea la roda o tieres sun i mesuns de trasport publics, per viages sun ferates a destanza longia y per viages sun la ferata sun la trasses Prëner – Dispruch y Sanciana / Vierschach – Lienz.

Cunvalidé dan uni viac / Ezezions

L Südtirol Pass free ie da cunvalidé dan uni viac; chësc vën fat cun n check-in scëmpl pra i njins de cunvalidazion brums tla curieres y tla stazions. Sce n muda diretamënter pra na stazion ne iel nia de bujën fé mo na cunvalidazion per l viac cun la ferata de cunliamënt.
Delidedes dala ublianza de cunvalidazion ie chëla persones che, pra la dumanda de giapé l pass debant, à dat sëura che les ne ie nia bones de fé da sëules la cunvalidazion. Chësc vën senialà cun na pitla stëila sun la pert dancà dla cherta.

Südtirol Pass free: co se l damandé?

Per damandé l Südtirol Pass free iel da scrì ora l formuler curespundënt aposta, che ie da mandé cun la copia dla cherta d’identità a suedtirolpass@suedtirolmobil.info o da dé ju pra na luegia de venduda südtirolmubiltà. N giapa la cherta debant, sce n adrova n duplicat costa chësc 20 Euro.

Dumanda per giapé l Südtirol Pass free

Stuel a rodes y bagl
Nosc travert: pité a duc de se muever cun i mesuns publics.
Mo d'autra nfurmazions
Pudëi se nuzé debant di mesuns de trasport publics
Mutons y mutans, persones a servisc dl publich y teles cun dejabiltà.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.