Particolare della ruota di una bici

Tò pea la roda

La puscibiltà de traspurté rodes ie limiteda, l mprëst de na roda ie n’auternativa

Sce n tol pea na roda sun n mesun de trasport publich ie chësc servisc da paië, y per rejons de lerch y segurëza ie la puscibiltà limiteda.

Cherta per n di per tò pea la roda: 7 Euro
La cherta per tò pea per n di ntier la roda possa unì cumpreda pra i automac dla chertes de viac y pra la lueges de venduda südtirolmubiltà. La possa unì nuzeda zënza limitazions dut l di dla prima cunvalidazion y la muessa unì cunvalideda dan uni viac.

Tarifa per l di pra la cunvalidazion cun l Südtirol Pass: 3,50 Euro
Cun l Südtirol Pass, l Euregio Family Pass, l Südtirol Pass abo+ cun funzion de paiamënt ativeda coche nce cun l Südtirol Pass 65+ cun funzion de paiamënt ativeda possa la tarifa per l di per l trasport dla roda unì trat ju. La pruzedura de cunvalidazion per tò pea la roda ie da fé dan uni viac. L vën mé trat ju la soma de 3,50 Euro per uni di.

Chësta tarifes vel mé sun i mesuns de trasport südtirolmubiltà tl raion dl Südtirol y sun la ferates regiuneles nchin a Trënt. Për viages cun la ferata plu lonc de viers dl sud iel chertes de viac per la rodes interregiuneles aposta de Trenitalia. Per viages de viers dl Tirol dl nord y dl ost iel da cumpré pra la ÖBB / VVT chertes de viac aposta per la trasses curespundëntes (p. ej. Prëner – Dispruch o Sanciana – Lienz).
Chertes de viac y tarifes extra iel nce pra la furnadoies de Kohlern, Vöran, Mölten y Meransen.

Debant possel unì tëut pea chësta sortes de rodes:

  • Rodes per pitli (sot a 20 zol);
  • Roda da plië adum (plieda adum) y roda sëula (tla curiera o tla lerch per i cufri o metuda te na tascia);
  • Remorcs de rodes: i vën traspurtei debant tla ferata y destachei dala rodes;
  • Hand-bike / roda da sté pendui: la vën traspurteda debant tla ferata, tla curiera mé sce l ie lerch pra tla luegia di cufri.
Tò pea la roda: ulà y tantes?Chevron

Ferates regiuneles: L ie puscibl tò pea la roda a cundizion che l sibe lerch assé. Tla ferates regiuneles possel unì traspurtà n 16-20 rodes ti cumpartimënc dla ferata che ie preudui per l trasport dla rodes. L ne ie nia de bujën de resservé na luegia. Nce pervia dla segurëza iel problematich sce l vën adum truepa rodes tla stazions y sun la ferates. Tl cajo che l ie massa rodes possa l personal dla ferates perchël ne lascé nia tò pea la roda. L ne ie deguna garazia che duc i passajires possa senté ite tla ferata nce sce i à na cherta de viac che vel.
Pervia di truep passajires ti mënsc da d’instà iel sun la trassa dla ferata danter Maran y Mals n servisc shuttle a pert per la rodes (prenutazion: 0473 201 500).

Curieres regiuneles: L ie mé puscibl tò pea cërta sortes de rodes sce l ie lerch assé tl cumpartimënt di cufri. Chësc mancia te truepa curieres cun na ntreda da na plataforma bassa. Sun n valguna linies à la curieres portarodes cun na lerch per 5 – 6 rodes. Metëde verda: per rejons de tëmp ne iel nia pra duta la fermedes mesun ciarië rodes. E-bikes y pedelecs ne vën sun chësta curieres nia tëutes pea. La linies y la fermedes ulache la rodes possa unì ciariedes sun la curieres ie senialedes sun l plan dl orar cun l simbul dla roda.
Portarodes aposta iel da d’ansciuda nchin tl tert autonn 2020 sun chësta linies dla curieres:

  • Linia 273 Mals – Martina (nchin ai 08.11.2020)
  • Linia 245 Maran – Lana – Ulten  (nchin ai 08.11.2020)
  • Linia 321 Persenon – St. Andrä – Palmschoß (nchin ai 29.11.2020)

Curieres de zità y Citybus: Tlo ne possen nia tò pea la roda.

südtirolmubiltà-furnadoies: Sce n tol pea la roda tla furnadoia dl Renon velel la medema tarifes südtirolmubiltà (cherta per n di 7 Euro o Südtirol Pass 3,50 Euro), per la furnadoies sun Kohlern, Mölten, Vöran y Meransen iel chertes aposta.

Ferata a scines strëntes dl Renon: N ne possa nia tò pea la roda.

Ferata dla Val Venuesta: Trasport dla roda a pertChevron

Acioche l ne vënie nia massa strënt tla ferata dla Val Venuesta vëniel nce chëst ann pità dal d’ansciuda nchin ai 15 d‘utober 2020 n trasport de rodes a pert sun streda. Pra la stazions de Maran, Algund y Marling ne daussen te chësc tëmp ntan l’ëures de majer trafich nia tò pea la roda tla ferata dla Val Venuesta. Chësc vel uni di dala 9:00 ala 13:00 y dala 15:00 ala 17:30.

Orares dl trasport de rodes tla stazion de Maran:

  • danmesdì dala 9:16, 10:16 y 11:16
  • domesdì dala 15:16, 16:16 y 17:16

Dai 1 nchin ai 15 d’utober 2020 pëia via l trasport de rodes pra la stazion de Maran:

•    danmesdì dala 9:16 y dala 10:16
•    domesdì dala 16:16 y dala 17:16

La rodes possa unì dates ju tla stazion de Maran pra l servisc shuttle 30 menuc dan pië via. Jì a les tò pon tla stazions de Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig o Mals.
La chertes de viac y i priejes per l servisc shuttle curespuend ai priejes dl trasport dla rodes sun i mesuns de trasport publics: na cherta per l di aposta per l trasport dla roda ala tarifa de 7 Euro o cunvalidazion cun l Südtirol Pass ala tarifa de n di de 3,50 Euro.
La chertes de viac per l shuttle dla roda ie da giapé pra la purteles dla chertes de viac o diretamënter pra la luegia de partënza dl servisc shuttle.

Per de majera grupes iel la puscibiltà de resservé n trasport de rodes danter la 08.00 y la 19.00 sot al numer +39 0473 201500.

Auternativa: se mpresté na rodaChevron

Per la jites cumbinedes cun la roda y i mesuns de trasport publics y per schivé n sëurafulamënt tla ferates àn metù a jì na cunlaurazion cun butëighes de mprëst de rodes privates cun de ndut n doi desëines de lueges de mprëst pra truepa stazions dl Südtirol.
Cun la cherta de viac cumbineda bikemobil Card iel puscibl se nuzé tla sajons ciaudes dla cumbinazion de duc i mesuns de trasport publics tl Südtirol y dl mprëst per n di de na roda. L trasport dla roda sun i mesuns de trasport publics ne ie nia preudà ajache la rodes mprestedes possa inò unì dates ju pra la luegia de mprëst che n uel.