Particolare della ruota di una bici

Tò pea la roda

La puscibiltà de traspurté rodes ie limiteda, l mprëst de na roda ie n’auternativa

Sce n tol pea na roda sun n mesun de trasport publich ie chësc servisc da paië, y per rejons de lerch y segurëza ie la puscibiltà limiteda. Te uni cajo à l trasport de persones la prezedënza. Sce l ie truepa jënt sun i mesuns de trasport possa l personal refudé l azes ala rodes.

Cherta per n di per tò pea la roda: 7 Euro
La cherta per tò pea per n di ntier la roda possa unì cumpreda pra i automac dla chertes de viac y pra la lueges de venduda südtirolmubiltà. La possa unì nuzeda zënza limitazions dut l di dla prima cunvalidazion y la muessa unì cunvalideda dan uni viac.

Tarifa per l di pra la cunvalidazion cun l Südtirol Pass: 3,50 Euro
Cun l Südtirol Pass, l Euregio Family Pass, l Südtirol Pass abo+ cun funzion de paiamënt ativeda coche nce cun l Südtirol Pass 65+ cun funzion de paiamënt ativeda possa la tarifa per l di per l trasport dla roda unì trat ju. La pruzedura de cunvalidazion per tò pea la roda ie da fé dan uni viac. L vën mé trat ju la soma de 3,50 Euro per uni di.

Chësta tarifes vel mé sun i mesuns de trasport südtirolmubiltà tl raion dl Südtirol y sun la ferates regiuneles nchin a Trënt. Për viages cun la ferata plu lonc de viers dl sud iel chertes de viac per la rodes interregiuneles aposta de Trenitalia. Per viages de viers dl Tirol dl nord y dl ost iel da cumpré pra la ÖBB / VVT chertes de viac aposta per la trasses curespundëntes (p. ej. Prëner – Dispruch o Sanciana – Lienz).
Chertes de viac y tarifes extra iel nce pra la furnadoies de Kohlern, Vöran, Mölten y Meransen.

Debant possel unì tëut pea chësta sortes de rodes:

 • Rodes per pitli (sot a 20 zol);
 • Roda da plië adum (plieda adum) y roda sëula (tla curiera o tla lerch per i cufri o metuda te na tascia);
 • Remorcs de rodes: i vën traspurtei debant tla ferata y destachei dala rodes;
 • Hand-bike / roda da sté pendui: la vën traspurteda debant tla ferata, tla curiera mé sce l ie lerch pra tla luegia di cufri.

Roleri y roleri eletrics: Pliei adum possen n generel i tò pea debant sciche la pucaja a man. Ezezion: Tla ferata vëniel nce traspurtà roleri y roleri eletrics nia pliei adum y chësc ala medema tarifa sciche per la rodes.

Tò pea la roda: ulà y tantes?Chevron

Ferates regiuneles: L ie puscibl tò pea la roda a cundizion che l sibe lerch assé. Tla ferates regiuneles possel unì traspurtà n 16-20 rodes ti cumpartimënc dla ferata che ie preudui per l trasport dla rodes. L ne ie nia de bujën de resservé na luegia. Nce pervia dla segurëza iel problematich sce l vën adum truepa rodes tla stazions y sun la ferates. Tl cajo che l ie massa rodes possa l personal dla ferates perchël ne lascé nia tò pea la roda. L ne ie deguna garazia che duc i passajires possa senté ite tla ferata nce sce i à na cherta de viac che vel.
Pervia di truep passajires ti mënsc da d’instà iel sun la trassa dla ferata danter Maran y Mals n servisc shuttle a pert per la rodes (prenutazion: 0473 201 500).

Curieres regiuneles: L ie mé puscibl tò pea cërta sortes de rodes sce l ie lerch assé tl cumpartimënt di cufri. Chësc mancia te truepa curieres cun na ntreda da na plataforma bassa. Sun n valguna linies à la curieres portarodes cun na lerch per 5 – 6 rodes. Metëde verda: per rejons de tëmp ne iel nia pra duta la fermedes mesun ciarië rodes. E-bikes y pedelecs ne vën sun chësta curieres nia tëutes pea. La linies y la fermedes ulache la rodes possa unì ciariedes sun la curieres ie senialedes sun l plan dl orar cun l simbul dla roda.

Portarodes aposta cun na lerch per 5-6 rodes iel da d’ansciuda nchin da d’auton 2021 sun chësta linies dla curieres:

 • Linia 166 Klobenstein – Bergbahn Rittner Horn (21.05. – 07.11.21)
 • Linia 273 Mals – Martina (28.03. - 07.11.2021)
 • Linia 245 Maran – Ulten – Lana (28.03. - 07.11.2021)
 • Linia 184 Jëuf de Ciarëza - Weissenstein (12.06. – 17.10.2021)
 • Linia 321 Persenon – St. Andrä – Palmschoß (06.04. - 01.11.2021)

Curieres de zità y Citybus: Tlo ne possen nia tò pea la roda.

südtirolmubiltà-furnadoies: Sce n tol pea la roda tla furnadoia dl Renon velel la medema tarifes südtirolmubiltà (cherta per n di 7 Euro o Südtirol Pass 3,50 Euro), per la furnadoies sun Kohlern, Mölten, Vöran y Meransen iel chertes aposta.

Ferata a scines strëntes dl Renon: N ne possa nia tò pea la roda.

Ferata dla Val Venuesta: Trasport dla roda a pertChevron

Acioche l ne vënie nia massa strënt tla ferata dla Val Venuesta vëniel nce chëst ann d’instà, dai 18 de juni nchin ai 30 de setëmber 2021, pità n trasport de rodes a pert sun la trassa danter Maran y Mals. Tla stazions de Maran, Algund y Marling ne daussen ntan chisc mënsc dala 9.00 ala 13.00 y dala 15.00 a 17.30 nia tò pea la roda tla ferata dla Val Venuesta. Aldò dl bujën unirà chësc servisc-shuttle per la rodes slungià nchin ai 17 d’utober.

Orares de partënza da uni di dl trasport de rodes dala stazion de Maran

Dai 18 ai 30 de juni y, sce n cajo, dai prim ai 17 d‘utober:

 • danmesdì dala 9.16 y dala 10.16
 • domesdì dala 16.16 y dala 17.16

 

Lugio, agost, setëmber:

 • danmesdì dala 9.16, dala 10.16 y dala 11.16
 • domesdì dala 15.16, dala 16.16 y dala 17.16

 

 

La rodes possa unì dates ju tla stazion de Maran pra l servisc shuttle 30 menuc dan pië via. Jì a les tò pon tla stazions de Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig o Mals.
La chertes de viac y i priejes per l servisc shuttle curespuend ai priejes dl trasport dla rodes sun i mesuns de trasport publics: na cherta per l di aposta per l trasport dla roda ala tarifa de 7 Euro o cunvalidazion cun l Südtirol Pass ala tarifa de n di de 3,50 Euro.
La chertes de viac per l shuttle dla roda ie da giapé pra la purteles dla chertes de viac o diretamënter pra la luegia de partënza dl servisc shuttle.

Per de majera grupes iel la puscibiltà de resservé n trasport de rodes danter la 08.00 y la 19.00 sot al numer +39 0473 201500.

Auternativa: se mpresté na rodaChevron

Per la jites cumbinedes cun la roda y i mesuns de trasport publics y per schivé n sëurafulamënt tla ferates àn metù a jì na cunlaurazion cun butëighes de mprëst de rodes privates cun de ndut n doi desëines de lueges de mprëst pra truepa stazions dl Südtirol.
Cun la cherta de viac cumbineda bikemobil Card iel puscibl se nuzé tla sajons ciaudes dla cumbinazion de duc i mesuns de trasport publics tl Südtirol y dl mprëst per n di de na roda. L trasport dla roda sun i mesuns de trasport publics ne ie nia preudà ajache la rodes mprestedes possa inò unì dates ju pra la luegia de mprëst che n uel.

Valeda de Puster auta: ferates sëuraprò d’agost Chevron

Pervia dla gran dumanda che n se aspieta tamesa l d’instà uniral nce chest ann n la fins dl’ena (for sada y dumënia) d’agost pità ferates sëuraprò danter Burnech y Sanciana y chël n chisc dis:

31 de lugio / 1 d’agost  
7 / 8 d’agost 
14 / 15 d’agost 
21 / 22 d’agost 
28 / 29 d’agost 

Burnech: partënzes dla ferates sëuraprò

Dala 13.00 (Avis: chësta ferata peia bele via da Furtëza dala 12:20. Ai 29 d’agost unirà la partënza de chësta ferata de njonta spusteda 15:00 pervia de lëures de manutenzion sun la trassa)
Dala 16:04 *
Dala 17:04 *
Dala 18:04 *

Sanciana: partënzes dla ferates sëuraprò

Dala 15:20 *
Dala 16:20 *
Dala 17:20 *
Dala 18:20

* la ferata ne se fërma nia a Perca y a Burnech nord

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.