Stazione di Bolzano / Traffico ferroviario ancora limitato
Passeggeri in bus

Curieres de zità a Maran zënza automat dla chertes

Sistem dla chertes nuef cun tecnologies nueves tosc metù n droa

Te chësta curieres dla SASA a Maran y ujinanzes ne iel da mez de fauré plu degun automac dla chertes de viac y perchël ne iel nia plu mesun cumpré la chertes tla curiera: sun la linies de zità 1 ,3, 4, 5 y 6 coche nce sun la linies 210, 212, 213, 217 y 221.

Ai passajires ti vëniel perchël cunsià de cumpré la chertes curespundëntes for dan scumencé l viac o de – davia che l ie n generel plu saurì y cunvenient – se damandé l Südtirol Pass o l Euregio Family Pass. Autramënter che pra la curieres regiuneles o pra i citybus ne iel sun la curieres de zità nia puscibl cumpré la chertes de viac pra l sciafer. La curieres curespundëntes unirà proscimamënter senialedes cun n adesif pra la ntreda.

Ultimamënter à la mpreja dla curieres SASA renuvà defin na gran pert de si curieres. L ie unì cumprà y metù n droa truepa curieres nueves y respetëuses dl ambient. Nia plu da garat, ajache urmei da zacan, ne ie i automac per la chertes de viac tla forma nchin śën cunesciuda. Pervia dl svilup dl sistem dla chertes de viac (ticketing-system) tl trasport local publich uniral proscimamënter metù n droa tl Südtirol tecnologies y sistems de cunvalidazion nueves, nce la curieres unirà pona atrezedes, dutes unfat, cun njins nueves.

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.